Σύστημα Διαχείρισης & Ανάκτησης Απαιτήσεων

GLOS

Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων, εξειδικευμένο στη διαχείριση και ανάκτηση επισφαλειών, τη διαχείριση και περαίωση νομικών ενεργειών και διαδικασιών

Πλήρης, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση

Προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις ενός εξελισσόμενου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος

Αριστοποίηση της παραγωγικότητας και των διαθέσιμων πόρων

Μέγιστη συνδεσιμότητα, επικοινωνία, συμβατότητα και ασφάλεια

Χρηστικότητα και απλοποίηση των λειτουργιών

Ποιότητα υπηρεσιών

Διαχείριση Υποθέσεων

Λιγότερη διαχείριση, μεγαλύτερες εισπράξεις

Το υποσύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων αποτελεί το σύνολο των μηχανισμών που διευκολύνουν τη διαχείριση των υποθέσεων για τον κύκλο ζωής αυτών

  • glos-case-management

Δυναμική Κατάτμηση Χαρτοφυλακίου

Δυναμική κατάτμηση χαρτοφυλακίου βάσει ειδικής κατηγοριοποίησης των επιχειρησιακών οντοτήτων, σύμφωνα με πολλαπλά κριτήρια, που εφαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο, κατά τη κρίση του χρήστη ή εξωτερικού παράγοντα

Δυναμική Εφαρμογή Διαχειριστικών Κατευθύνσεων

Δυνατότητα αποθήκευσης των κριτηρίων οποιασδήποτε διαχειριστικής κατεύθυνσης και προβολή και διαχείριση των υποθέσεων που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά, σε πραγματικό χρόνο

Ανάθεση Χαρτοφυλακίου και Εξωτερικοί Συνεργάτες

Δυνατότητα επιμερισμού του χαρτοφυλακίου στις εσωτερικές ομάδες χρηστών της επιχείρησης ή σε εξωτερικούς συνεργάτες βάσει πολλαπλών κριτηρίων

Εκ Παραλλήλου  Υλοποίηση Διεργασιών

Δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης λιστών υποθέσεων ή άλλων επιχειρησιακών οντοτήτων, αλληλεπικαλυπτόμενων συνόλων από πολλαπλούς χρήστες την ίδια χρονική στιγμή

Συνεχής Ενημέρωση και Συστημικές Ειδοποιήσεις

Συνεχής, σε πραγματικό χρόνο, ενημέρωση των χρηστών για αλλαγές που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή

Κλείδωμα Υποθέσεων

Μηχανισμός κλειδώματος υποθέσεων σε περίπτωση ταυτόχρονης αίτησης για πρόσβαση και αντίστοιχη ενημέρωση των χρηστών που δεν ικανοποιήθηκαν

Αυτοματισμός και Διαδικασίες

Αυτοματοποίηση των περισσοτέρων χρονοβόρων επιχειρησιακών διεργασιών και διαδικασιών ρουτίνας

Προτεραιοποίηση

Δυνατότητα προτεραιοποίησης στη διαχείριση επιχειρησιακών οντοτήτων (διαταγές πληρωμής, κοινοποιήσεις, κ.ο.κ.) επιλεγμένων κατόπιν εφαρμογής παράλληλων και επάλληλων κριτηρίων

Επιχειρησιακές Οντότητες

Διαχείριση όλων των οντοτήτων και πληροφοριών που αφορούν μια υπόθεση (Οφειλέτες, πρόσθετα μέλη, δικαστικοί επιμελητές, αντίδικοι, συνεργάτες, δικαστήρια, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, εγκριτικές, πληρωμές, διακανονισμοί κ.α.)

Δυναμική Παραγωγή Εγγράφων

Δημιουργία αυτοματοποιημένου κείμενου από πρότυπα αρχεία και συμπλήρωσή τους με την απαιτούμενη πληροφορία σε πραγματικό χρόνο. Με τη διαδικασία αυτή παράγεται το σύνολο των δικογράφων και λοιπών εγγράφων που δημιουργούνται (Αιτήσεις για έλεγχο ακίνητης περιουσίας, εξώδικα, διαταγές πληρωμής, εντολές προς πληρωμή, εγκριτικές για κατασχέσεις, προγράμματα πλειστηριασμών κ.α.)

Σύστημα Διαχείρισης Πληροφορίας (MIS)

Η γνώση είναι το κλειδί, απλά βρες την κλειδαριά

Είναι το πληροφοριακό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για την ανάλυση πληροφοριών και την υποστήριξη αποφάσεων

  • glos-mis-chart

Προβολή Προδομημένων Αναφορών

Μηχανισμός επιλογής από πλήθος προδομημένων αναφορών σύμφωνα με τις πάγιες απαιτήσεις και τις καθημερινές ανάγκες των προϊσταμένων κάθε τμήματος, που εκτελούνται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο, εφόσον ζητηθούν («Χαρακτηριστικά Αναθέσεων», «Πορεία Πληρωμών», «Απόδοση Προσωπικού», «Κατάσταση Χαρτοφυλακίου», «Επιμερισμός Κόστους» κ.α.)

Ιστορικότητα

Διατήρηση ιστορικότητας στις μεταβολές κρίσιμων πληροφοριών (κατάσταση υπόθεσης, οφειλή, ημερομηνία ανάθεσης κ.α.) και απεικόνιση αυτών, είτε με τη μορφή προδομημένων αναφορών, είτε μέσω ειδικά διαμορφωμένων οθονών της εφαρμογής

Δημιουργία Δυναμικών Αναφορών

Δημιουργία δυναμικών αναφορών και λογιστικών φύλλων με πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε οντότητα και σε οποιοδήποτε υποσύνολο του χαρτοφυλακίου, βάσει κριτηρίων

Αξιολόγηση και Στοχοθέτηση

Αξιολόγηση της ανακτησιμότητας του χρέους και της επικινδυνότητας του χαρτοφυλακίου βάσει εφαρμοσμένων συνόλων δεικτών αξιολόγησης

Παρακολούθηση Εικόνας και Προόδου Χαρτοφυλακίου

Πλήρης εικόνα χαρτοφυλακίου, μέσω απεικόνισης του συνόλου των ενεργειών (νομικών και μη) σε υποσύνολα υποθέσεων, βάσει δυναμικών κριτηρίων. Με τον όρο ενέργειες, εννοείται το σύνολο των διαδικασιών που πραγματοποιούνται για μία υπόθεση (Ετοιμασία δικογράφων, αποστολή δικογράφων, λήψη δικογράφων, κατάσχεση ακινήτου, πλειστηριασμός ακινήτου, προσημείωση ακινήτου, προετοιμασία αναγγελίας, σύναψη διακανονισμού με οφειλέτη, τηλεφωνική όχληση, απόσπαση υπόσχεσης από οφειλέτη για πληρωμή κ.α.)

Προβολή και Διαχείριση Υφιστάμενων Αναφορών

Μηχανισμός διαχείρισης παρουσίασης και εκτύπωσης αναφορών ανεξαρτήτως εφαρμογής από την οποία έχουν παραχθεί

Καταστάσεις, Χαρακτηριστικά και Εγκριτική Διαδικασία

Μηχανισμοί εποπτικής απεικόνισης της συνολικής πορείας κάθε υπόθεσης, καθώς και του σταδίου στο οποίο αυτή βρίσκεται

Δυναμικά Στατιστικά και Δείκτες Απόδοσης

Δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, προδιαγεγραμμένων κρίσιμων στατιστικών μεγεθών για οποιοδήποτε υποσύνολο του χαρτοφυλακίου. Τα στατιστικά αυτά δίνουν άμεση πληροφόρηση και αποσκοπούν στην αποδοτικότερη περαίωση της διαδικασίας που εκτελείται εκείνη τη στιγμή

Επιχειρησιακή Ευφυΐα

Η επιχειρησιακή ευφυΐα οδηγεί στην πληροφόρηση, ακρίβεια και παραγωγικότητα

Eίναι το σύνολο των εφαρμογών και μεθοδολογιών ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων με σκοπό την υποστήριξη λήψεως αποφάσεων

  • glos-business-intelligence

Αυτόματη Ανάθεση Νέων Υποθέσεων

Αυτόματη διανομή-ανάθεση νέων υποθέσεων στους κατάλληλους χειριστές, βάσει των ικανοτήτων τους και αυτόματη δημιουργία λιστών διαχείρισης

Εφαρμογή Κανόνων και Διαχείριση Προθεσμιών

Ενσωματωμένοι μηχανισμοί συστημικής ειδοποίησης του χρήστη για την κατάσταση κρίσιμων μεγεθών και για επικείμενες παραβιάσεις προθεσμιών, σε πολλαπλά σημεία της εφαρμογής

Ροή Διεργασιών και Επόμενο Στάδιο

Παρουσίαση δυνητικών μελλοντικών ενεργειών, βάσει κανόνων για τα υφιστάμενα τμήματα και εποπτική απεικόνιση της συνολικής πορείας κάθε υπόθεσης, καθώς και του σταδίου στο οποίο αυτή βρίσκεται

Έξυπνη Αναζήτηση

Έξυπνη, στοχοποιημένη αναζήτηση, σε πολλαπλά πεδία ταυτόχρονα και σε διακριτό επιλεγόμενο σύνολο της πληροφορίας, από οποιαδήποτε οθόνη του περιβάλλοντος της εφαρμογής

Διαχείριση Πιθανών Περιπτώσεων Απάτης

Μηχανισμοί ανίχνευσης και αποκατάστασης εσφαλμένων καταχωρίσεων ή περιπτώσεων απάτης

Ακεραιότητα Δεδομένων

Μηχανισμός διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων, ο οποίος εκτελεί σχολαστικούς ελέγχους ορθότητας σε οποιοδήποτε διαδικασία, αυτοματοποιημένη ή μη, καταχωρεί ή ενημερώνει τη βάση δεδομένων

Καθημερινές Critical and Precritical Διαδικασίες

Αυτοματοποιημένος μηχανισμός εισαγωγής και εξαγωγής πληροφορίας μέσω ηλεκτρονικών αρχείων με συνεπή και ακέραιο τρόπο σε πραγματικό χρόνο (αρχεία ανάθεσης, αρχεία πληρωμών, αρχεία επαφών κ.α.)

Εισαγωγή και Εξαγωγή Πληροφορίας

Αλληλεπίδραση, συγχρονισμός και δυνατότητες εξαγωγής και εισαγωγής πληροφορίας από και προς την βάση δεδομένων, με τους περισσότερους γνωστούς τύπους αρχείων καθώς και με όλες τις εφαρμογές της σουίτας γραφείου “Microsoft Office” εξασφαλίζοντας την επικοινωνία του GLOS ERP με ετερογενή πληροφοριακά συστήματα

Οικονομική Διαχείριση

Για μια καθαρή εικόνα των οικονομικών σας οντοτήτων

Η Οικονομική Διαχείριση είναι το πληροφοριακό σύστημα που απαρτίζεται από το σύνολο των μηχανισμών και εφαρμογών που υποστηρίζουν την μηχανογραφική αποτύπωση και την αποδοτική διαχείριση των χρηματικών ροών που λαμβάνουν χώρα σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής των υποθέσεων του GLOS ERP. Το σύστημα αυτό αναλαμβάνει τη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με τις υφιστάμενες οντότητες του GLOS ERP και τη ορθή διασύνδεσή τους με τα λοιπά περιφερειακά συστήματά του

  • glos-finance

Χρηματοοικονομικές Ροές

Ηλεκτρονική αποτύπωση και διαχείριση του συνόλου των χρηματοοικονομικών ροών που αφορούν οποιαδήποτε υφιστάμενη επιχειρησιακή οντότητα του GLOS ERP (προϋπολογιζόμενα έξοδα-έσοδα, πραγματικά έσοδα-έξοδα, αμοιβές, εισπράξεις, εικονικές ροές ή απεικόνιση διαφορετικών πτυχών της ίδιας ροής (12% Γραμματίου Προείσπραξης, 15% Γραμματίου Προείσπραξης, Ονομαστική Αξία Γραμματίου Προείσπραξης) κ.α.)

Αίτηση, Αξιολόγηση, Απάντηση

Μηχανογραφική αποτύπωση των εγκριτικών διαδικασιών, των χρηματικών ροών, από πολλαπλούς φορείς (είτε από την ίδια την εταιρεία, ή/και από εξωτερικούς συνεργάτες) και δυνατότητα εκτύπωσης των προεγκρίσεων – εξουσιοδοτήσεων αυτών κατευθείαν σε εξουσιοδοτήσεις εκταμίευσης από προκαθορισμένους λογαριασμούς ή φορείς (βάσει προτύπων)

Τιμολογιακές Ροές

Ηλεκτρονική αποτύπωση και διαχείριση όλων των τιμολογιακών ροών και πολιτικών που αφορούν τις υφιστάμενες χρηματικές ροές με σχεσιακή σύνδεση των χρηματικών ροών με την εκάστοτε τιμολόγηση (Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, Παραστατικά Εξόδων, Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, Φ.Π.Α., Παρακράτηση Φόρου, Κρατήσεις Δικηγορικού Συλλόγου κ.α.)

Εξαγωγή, Εκτύπωση, Αλληλεπίδραση

Δυνατότητα εξαγωγής της πληροφορίας σε μορφή συμβατή με άλλα λογιστικά προγράμματα ή απευθείας εκτύπωσης αυτών βάσει προκαθορισμένων προτύπων

Διαχείριση αποθήκης και Κατανομή Δικαστικών Ενσήμων

Μηχανισμός διαχείρισης αποθήκης και κατανομής των δικαστικών ενσήμων στις σχετιζόμενες, με το έξοδο, οντότητες (π.χ. γραμμάτια προείσπραξης διαταγών πληρωμής, αγωγόσημα, ταμείο νομικών, ταμείο προνοίας κ.α.). με δυνατότητα εξαγωγής λίστας οντοτήτων με τα κατανεμημένα σε αυτά δικαστικά ένσημα

Ενσωμάτωση MIS

Μηχανισμός ακέραιης ενσωμάτωσης με το GLOS MIS module για ενιαία εξαγωγή προδομημένων και δυναμικών αναφορών, με συνεπαγόμενη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του MIS Module

Εφαρμογή Κανόνων και Διαχείριση Προθεσμιών

Μηχανισμός συστημικών ειδοποιήσεων για τυχόν προθεσμίες που απορρέουν από την επιχειρησιακή διαχείριση των οικονομικών οντοτήτων

Ενσωμάτωση Τηλεφωνικού Κέντρου

Περισσότερες κλήσεις, αυξημένη ευρεσιμότητα, μεγαλύτερες εισπράξεις

Το GLOS CTI είναι η ενσωμάτωση των δυνατοτήτων ενός, συμβατού με το tapi, τηλεφωνικού κέντρου στο GLOS ERP

  • tapidapp-multi-dialer

Predictive Dialer

Μηχανισμός παράλληλης τηλεφωνικής αναζήτησης οφειλετών, με ταυτόχρονη ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου για κάθε ενέργεια, πολλαπλών υποθέσεων. Η τηλεφωνική αναζήτηση γίνεται μέσω των παρακάτω υλοποιημένων υπομονάδων:

  • GLOS Predictive Single–Dialer Mode
  • GLOS Predictive Multi–Dialer Mode.

Αυτόματη Δρομολόγηση Κλήσεων

Αυτόματη δρομολόγηση των επιτυχημένων κλήσεων στους κατάλληλους χρήστες βάσει των ικανοτήτων τους (Skill – based routing SBR) με ACD (Automated Call Distribution) αλγόριθμους

Παρακολούθηση Εισερχόμενων και Εξερχόμενων Κλήσεων

Μηχανισμός διατήρησης ιστορικότητας στην αλλαγή κατάστασης όλων των τηλεφωνικών γραμμών του κέντρου και εξαγωγή στατιστικών δεδομένων για την αξιολόγηση χαρτοφυλακίου και προσωπικού

Διαχείριση Εισερχόμενων Κλήσεων

Μηχανισμός αποδοτικής ικανοποίησης εισερχόμενων κλήσεων αξιοποιώντας την αναγνώριση κλήσεων (Automatic number identification ANI) και τη μέθοδο “Screen pop” για την on-demand παρουσίαση των κρίσιμων για την επικοινωνία στοιχείων στον χρήστη

Start typing and press Enter to search